“Cặp” với đàn ông có vợ: Nhục còn hơn đĩ

“Đừng gọi những con cặp với chồng người khác là con phò – Vì nó không thể xứng đáng để so sánh với phò. Phò nó còn có giá trị – sống kiểu “xong thì thôi “. Không tình cảm, không tranh cướp, đại loại ...